Monday, January 11, 2016

全面屏蔽百度的服务

源于这个事件 http://bit.ly/1N2nA3N,响应党的号召将所有的百度的服务都屏蔽掉,方法就是在 hosts 文件里加入下面一下代码:

##
# Block Baidu
##
127.0.0.1    baidu.com
127.0.0.1    www.baidu.com
127.0.0.1    pan.baidu.com
127.0.0.1    post-js.baidu.com
127.0.0.1    bbs.baidu.com
127.0.0.1    tieba.baidu.com
127.0.0.1    wapp.baidu.com
127.0.0.1    post.baidu.com
127.0.0.1    ix.baidu.com
127.0.0.1    mp3search.baidu.com
127.0.0.1    mp3.baidu.com
127.0.0.1    imgnews.baidu.com
127.0.0.1    image.baidu.com
127.0.0.1    newsalert.baidu.com
127.0.0.1    rnews.baidu.com
127.0.0.1    news.baidu.com
127.0.0.1    z.baidu.com
127.0.0.1    iknow.baidu.com
127.0.0.1    zhidao.baidu.com
127.0.0.1    hi.baidu.com
127.0.0.1    kongjian.baidu.com
127.0.0.1    b.baidu.com
127.0.0.1    baike.baidu.com
127.0.0.1    love.baidu.com
127.0.0.1    index.baidu.com
127.0.0.1    www2.baidu.com
127.0.0.1    jingjia.baidu.com
127.0.0.1    movie.baidu.com
127.0.0.1    youbian.baidu.com
127.0.0.1    map.baidu.com
127.0.0.1    diqu.baidu.com
127.0.0.1    top.baidu.com
127.0.0.1    guoxue.baidu.com
127.0.0.1    dict.baidu.com
127.0.0.1    file.baidu.com
127.0.0.1    mobile.baidu.com
127.0.0.1    bar.baidu.com
127.0.0.1    flash.baidu.com
127.0.0.1    site.baidu.com
127.0.0.1    wireless.baidu.com
127.0.0.1    wappass.baidu.com
127.0.0.1    iebar.baidu.com
127.0.0.1    passport.baidu.com
127.0.0.1    coin.baidu.com
127.0.0.1    gov.baidu.com
127.0.0.1    edu.baidu.com
127.0.0.1    shaoer.baidu.com
127.0.0.1    disk.baidu.com
127.0.0.1    x.baidu.com
127.0.0.1    cache.baidu.com
127.0.0.1    daxue.baidu.com
127.0.0.1    law.baidu.com
127.0.0.1    wap.baidu.com
127.0.0.1    pda.baidu.com
127.0.0.1    hk.baidu.com
127.0.0.1    tw.baidu.com
127.0.0.1    union.baidu.com
127.0.0.1    up.baidu.com
127.0.0.1    widgets.baidu.com
127.0.0.1    wapsite.baidu.com
127.0.0.1    msg.baidu.com
127.0.0.1    space.baidu.com
127.0.0.1    logo.baidu.com
127.0.0.1    www1.baidu.com
127.0.0.1    ditu.baidu.com
127.0.0.1    d.baidu.com
127.0.0.1    spaces.baidu.com
127.0.0.1    zhidaocommit.baidu.com
127.0.0.1    wapnews.baidu.com
127.0.0.1    wapiknow.baidu.com
127.0.0.1    zhishu.baidu.com
127.0.0.1    mp3master.baidu.com
127.0.0.1    mappng.baidu.com
127.0.0.1    hiphotos.baidu.com
127.0.0.1    hiup.baidu.com
127.0.0.1    tiebacommit.baidu.com
127.0.0.1    himg.baidu.com
127.0.0.1    m.baidu.com
127.0.0.1    v.baidu.com
127.0.0.1    soucang.baidu.com
127.0.0.1    cang.baidu.com
127.0.0.1    shoucang.baidu.com
127.0.0.1    can.baidu.com
127.0.0.1    bookmark.baidu.com
127.0.0.1    chang.baidu.com
127.0.0.1    chan.baidu.com
127.0.0.1    gimg.baidu.com
127.0.0.1    hc.baidu.com
127.0.0.1    blogsearch.baidu.com
127.0.0.1    utility.baidu.com
127.0.0.1    img.baidu.com
127.0.0.1    d.baidu.com
127.0.0.1    rnews.baidu.com
127.0.0.1    bk.baidu.com
127.0.0.1    box.baidu.com
127.0.0.1    video.baidu.com
127.0.0.1    videosearch.baidu.com
127.0.0.1    shipin.baidu.com
127.0.0.1    siping.baidu.com
127.0.0.1    dv.baidu.com
127.0.0.1    shiping.baidu.com
127.0.0.1    sipin.baidu.com
127.0.0.1    c.baidu.com
127.0.0.1    s.baidu.com
127.0.0.1    zidao.baidu.com
127.0.0.1    jp.baidu.com
127.0.0.1    frd.baidu.com
127.0.0.1    shuju.baidu.com
127.0.0.1    tushu.baidu.com
127.0.0.1    book.baidu.com
127.0.0.1    books.baidu.com
127.0.0.1    dao.baidu.com
127.0.0.1    waphi.baidu.com
127.0.0.1    me.baidu.com
127.0.0.1    geci.baidu.com
127.0.0.1    du.baidu.com
127.0.0.1    t3.baidu.com
127.0.0.1    toupiao.baidu.com
127.0.0.1    data.baidu.com
127.0.0.1    z.baidu.com
127.0.0.1    wenhua.baidu.com
127.0.0.1    game.baidu.com
127.0.0.1    g.baidu.com
127.0.0.1    games.baidu.com
127.0.0.1    youxi.baidu.com
127.0.0.1    gate.baidu.com
127.0.0.1    stock.baidu.com
127.0.0.1    fund.baidu.com
127.0.0.1    money.baidu.com
127.0.0.1    finance.baidu.com
127.0.0.1    i.baidu.com
127.0.0.1    vod.baidu.com
127.0.0.1    tjsj.baidu.com
127.0.0.1    caijing.baidu.com
127.0.0.1    mv.baidu.com
127.0.0.1    cj.baidu.com
127.0.0.1    zhuanli.baidu.com
127.0.0.1    patent.baidu.com
127.0.0.1    patens.baidu.com
127.0.0.1    hitn.baidu.com
127.0.0.1    yule.baidu.com
127.0.0.1    imgsrc.baidu.com
127.0.0.1    t1.baidu.com
127.0.0.1    t2.baidu.com
127.0.0.1    t4.baidu.com
127.0.0.1    t5.baidu.com
127.0.0.1    t6.baidu.com
127.0.0.1    t7.baidu.com
127.0.0.1    t8.baidu.com
127.0.0.1    ent.baidu.com
127.0.0.1    entertainment.baidu.com
127.0.0.1    mvideo.baidu.com
127.0.0.1    y.baidu.com
127.0.0.1    zhishi.baidu.com
127.0.0.1    tv.baidu.com
127.0.0.1    im.baidu.com
127.0.0.1    yuyin.baidu.com
127.0.0.1    my.baidu.com
127.0.0.1    sobar.baidu.com
127.0.0.1    toolbar.baidu.com
127.0.0.1    pdc.baidu.com
127.0.0.1    wanba.baidu.com
127.0.0.1    youa.baidu.com
127.0.0.1    baifubao.baidu.com
127.0.0.1    xinge.baidu.com
127.0.0.1    myshifen.baidu.com
127.0.0.1    brandlink.baidu.com
127.0.0.1    other.baidu.com
127.0.0.1    ren.baidu.com
127.0.0.1    futures.baidu.com
127.0.0.1    forex.baidu.com
127.0.0.1    bonds.baidu.com
127.0.0.1    gold.baidu.com
127.0.0.1    bank.baidu.com
127.0.0.1    insurance.baidu.com
127.0.0.1    music.baidu.com
127.0.0.1    home.baidu.com
127.0.0.1    2008search.baidu.com
127.0.0.1    tousu.baidu.com
127.0.0.1    wendang.baidu.com
127.0.0.1    yx.baidu.com
127.0.0.1    ishouji.baidu.com
127.0.0.1    mo.baidu.com
127.0.0.1    wenku.baidu.com
127.0.0.1    pp.baidu.com
127.0.0.1    wapmap.baidu.com
127.0.0.1    wapwenku.baidu.com
127.0.0.1    o.baidu.com
127.0.0.1    wk.baidu.com
127.0.0.1    soft.baidu.com
127.0.0.1    ruanjian.baidu.com
127.0.0.1    app.baidu.com
127.0.0.1    tousu.baidu.com
127.0.0.1    imap.baidu.com
127.0.0.1    ulife.baidu.com
127.0.0.1    t.baidu.com
127.0.0.1    wapt.baidu.com
127.0.0.1    jingyan.baidu.com
127.0.0.1    ime.baidu.com
127.0.0.1    shurufa.baidu.com
127.0.0.1    guanjia.baidu.com
127.0.0.1    shenbian.baidu.com
127.0.0.1    shengbian.baidu.com
127.0.0.1    waps.baidu.com
127.0.0.1    xs.baidu.com
127.0.0.1    stu.baidu.com
127.0.0.1    shitu.baidu.com
127.0.0.1    banlv.baidu.com
127.0.0.1    xapp.baidu.com
127.0.0.1    player.baidu.com
127.0.0.1    xunren.baidu.com
127.0.0.1    wbk.baidu.com
127.0.0.1    baiya.baidu.com
127.0.0.1    rencai.baidu.com
127.0.0.1    job.baidu.com
127.0.0.1    lvyou.baidu.com
127.0.0.1    ting.baidu.com
127.0.0.1    pc.baidu.com
127.0.0.1    share.baidu.com
127.0.0.1    xinzhi.baidu.com
127.0.0.1    mb.baidu.com
127.0.0.1    liulanqi.baidu.com
127.0.0.1    browser.baidu.com
127.0.0.1    hm.baidu.com
127.0.0.1    fanyi.baidu.com
127.0.0.1    tuan.baidu.com
127.0.0.1    xuanche.baidu.com
127.0.0.1    as.baidu.com
127.0.0.1    tangram.baidu.com
127.0.0.1    yuedu.baidu.com
127.0.0.1    yueduqi.baidu.com
127.0.0.1    motu.baidu.com
127.0.0.1    mtj.baidu.com
127.0.0.1    media.baidu.com
127.0.0.1    hr.baidu.com
127.0.0.1    mu-zone.baidu.com
127.0.0.1    zhangmen.baidu.com
127.0.0.1    star.baidu.com
127.0.0.1    bj.baidu.com
127.0.0.1    sh.baidu.com
127.0.0.1    gongyi.baidu.com
127.0.0.1    dbd.baidu.com
127.0.0.1    slogan.baidu.com
127.0.0.1    vote.baidu.com
127.0.0.1    ir.baidu.com
127.0.0.1    gongshe.baidu.com
127.0.0.1    apple.baidu.com
127.0.0.1    ma.baidu.com
127.0.0.1    xuanzang.baidu.com
127.0.0.1    sfout.baidu.com
127.0.0.1    mail.baidu.com
127.0.0.1    smtp.baidu.com
127.0.0.1    pop.baidu.com
127.0.0.1    baiduworld.baidu.com
127.0.0.1    caizhuang.baidu.com
127.0.0.1    family.baidu.com
127.0.0.1    gz.baidu.com
127.0.0.1    dg.baidu.com
127.0.0.1    fs.baidu.com
127.0.0.1    zs.baidu.com
127.0.0.1    cs.baidu.com
127.0.0.1    spcode.baidu.com
127.0.0.1    corp.baidu.com
127.0.0.1    eiv.baidu.com
127.0.0.1    baiwen.baidu.com
127.0.0.1    2007xczf.baidu.com
127.0.0.1    astar.baidu.com
127.0.0.1    cpro.baidu.com
127.0.0.1    huodong.baidu.com
127.0.0.1    jx-wise-as00.baidu.com
127.0.0.1    myshow.baidu.com
127.0.0.1    um.baidu.com
127.0.0.1    feidian.baidu.com
127.0.0.1    mad.baidu.com
127.0.0.1    mose.baidu.com
127.0.0.1    you.baidu.com
127.0.0.1    discovery.baidu.com
127.0.0.1    tkweb.baidu.com
127.0.0.1    tk.baidu.com
127.0.0.1    jidu2007.baidu.com
127.0.0.1    xingzhi.baidu.com
127.0.0.1    lic.baidu.com
127.0.0.1    unstat.baidu.com
127.0.0.1    sfhelp.baidu.com
127.0.0.1    yuanmingyuan.baidu.com
127.0.0.1    uer.baidu.com
127.0.0.1    tongji.baidu.com
127.0.0.1    events.baidu.com
127.0.0.1    ad.baidu.com
127.0.0.1    lining.baidu.com
127.0.0.1    2008.baidu.com
127.0.0.1    shenghuo.baidu.com
127.0.0.1    baidutv.baidu.com
127.0.0.1    xingmeng30.baidu.com
127.0.0.1    plrcv.baidu.com
127.0.0.1    renwu.baidu.com
127.0.0.1    mu.baidu.com
127.0.0.1    utk.baidu.com
127.0.0.1    moto.baidu.com
127.0.0.1    tongjidemo.baidu.com
127.0.0.1    wa.baidu.com
127.0.0.1    hsm.baidu.com
127.0.0.1    shawn.baidu.com
127.0.0.1    ulic.baidu.com
127.0.0.1    xczf.baidu.com
127.0.0.1    jiqimao.baidu.com
127.0.0.1    people.baidu.com
127.0.0.1    haier.baidu.com
127.0.0.1    sobargame.baidu.com
127.0.0.1    shuihu.baidu.com
127.0.0.1    is.baidu.com
127.0.0.1    100.baidu.com
127.0.0.1    haiertv.baidu.com
127.0.0.1    sfcrm.baidu.com
127.0.0.1    pioneer.baidu.com
127.0.0.1    dance.baidu.com
127.0.0.1    light.baidu.com
127.0.0.1    umusic.baidu.com
127.0.0.1    zhaoshang.baidu.com
127.0.0.1    tracker.baidu.com
127.0.0.1    adidas.baidu.com
127.0.0.1    campus.baidu.com
127.0.0.1    chedian.baidu.com
127.0.0.1    we.baidu.com
127.0.0.1    jpmobile.baidu.com
127.0.0.1    2009spring.baidu.com
127.0.0.1    nikefootball.baidu.com
127.0.0.1    campusbk.baidu.com
127.0.0.1    e.baidu.com
127.0.0.1    lvyou.baidu.com
127.0.0.1    open.baidu.com
127.0.0.1    aladin.baidu.com
127.0.0.1    aladdin.baidu.com
127.0.0.1    alading.baidu.com
127.0.0.1    ismart.baidu.com
127.0.0.1    csr.baidu.com
127.0.0.1    fengchao.baidu.com
127.0.0.1    email.baidu.com
127.0.0.1    counter.baidu.com
127.0.0.1    research.baidu.com
127.0.0.1    dasha.baidu.com
127.0.0.1    study.baidu.com
127.0.0.1    365.baidu.com
127.0.0.1    xiangcun.baidu.com
127.0.0.1    u.baidu.com
127.0.0.1    cas.baidu.com
127.0.0.1    zhitongche.baidu.com
127.0.0.1    f.baidu.com
127.0.0.1    support.baidu.com
127.0.0.1    discovery.baidu.com
127.0.0.1    umaz.baidu.com
127.0.0.1    boxcomputing.baidu.com
127.0.0.1    adm.baidu.com
127.0.0.1    60.baidu.com
127.0.0.1    boxworld.baidu.com
127.0.0.1    world.baidu.com
127.0.0.1    japan.baidu.com
127.0.0.1    korea.baidu.com
127.0.0.1    baoshi.baidu.com
127.0.0.1    christmas.baidu.com
127.0.0.1    10.baidu.com
127.0.0.1    editor.baidu.com
127.0.0.1    columbus.baidu.com
127.0.0.1    duanxin.baidu.com
127.0.0.1    sitemap.baidu.com
127.0.0.1    zhishang.baidu.com
127.0.0.1    openapi.baidu.com
127.0.0.1    shijiebei.baidu.com
127.0.0.1    cy2010.baidu.com
127.0.0.1    qiao.baidu.com
127.0.0.1    fengchao.baidu.com
127.0.0.1    beidou.baidu.com
127.0.0.1    wm123.baidu.com
127.0.0.1    caiwu.baidu.com
127.0.0.1    sitemap.baidu.com
127.0.0.1    leju.baidu.com
127.0.0.1    house.baidu.com
127.0.0.1    club.baidu.com
127.0.0.1    yingxiao.baidu.com
127.0.0.1    apihome.baidu.com
127.0.0.1    wangmeng.baidu.com
127.0.0.1    hot.baidu.com
127.0.0.1    mux.baidu.com
127.0.0.1    chunjie.baidu.com
127.0.0.1    xue.baidu.com
127.0.0.1    pmstar.baidu.com
127.0.0.1    earth.baidu.com
127.0.0.1    uxsurvey.baidu.com
127.0.0.1    show.baidu.com
127.0.0.1    tongxue.baidu.com
127.0.0.1    ishop.baidu.com
127.0.0.1    gouwujie.baidu.com
127.0.0.1    gouwujie.baidu.com
127.0.0.1    munion.baidu.com
127.0.0.1    yi.baidu.com
127.0.0.1    yuedu.baidu.com
127.0.0.1    yiyun.baidu.com
127.0.0.1    yun.baidu.com
127.0.0.1    mama.baidu.com
127.0.0.1    developer.baidu.com
127.0.0.1    hunan.baidu.com
127.0.0.1    xizang.baidu.com
127.0.0.1    hebei.baidu.com
127.0.0.1    liaoning.baidu.com
127.0.0.1    jilin.baidu.com
127.0.0.1    sichuan.baidu.com
127.0.0.1    jiangxi.baidu.com
127.0.0.1    chongqing.baidu.com
127.0.0.1    gansu.baidu.com
127.0.0.1    guangdong.baidu.com
127.0.0.1    tianjin.baidu.com
127.0.0.1    zhejiang.baidu.com
127.0.0.1    henan.baidu.com
127.0.0.1    guizhou.baidu.com
127.0.0.1    guangxi.baidu.com
127.0.0.1    neimenggu.baidu.com
127.0.0.1    fujian.baidu.com
127.0.0.1    xinjiang.baidu.com
127.0.0.1    shanxi.baidu.com
127.0.0.1    qinghai.baidu.com
127.0.0.1    jiangsu.baidu.com
127.0.0.1    yunnan.baidu.com
127.0.0.1    shandong.baidu.com
127.0.0.1    hubei.baidu.com
127.0.0.1    shanghai.baidu.com
127.0.0.1    beijing.baidu.com
127.0.0.1    shaanxi.baidu.com
127.0.0.1    anhui.baidu.com
127.0.0.1    hainan.baidu.com
127.0.0.1    ningxia.baidu.com
127.0.0.1    heilongjiang.baidu.com
127.0.0.1    hongkong.baidu.com
127.0.0.1    taiwan.baidu.com
127.0.0.1    macau.baidu.com

转自: http://bit.ly/1N2nA3O

via Chu's Space http://bit.ly/1PZ7JcT

Powered by Blogger Skins. Theme: TheBuckmaker | Free Wordpress Templates. Presents HD TV Futurama Streaming. Featured on Wedding Dresses.